Privacy – Persoonlijke gegevens

De gegevens die door de bezoeker worden achtergelaten in het kader van het gebruik van de Website zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy regelgevingen. Deze zijn in hoofdzaak:

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: Privacywet) zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998; De uitvoeringsbesluiten van de Privacywet; De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie;De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april, 2016), vanaf de toepassing ervan op 25 mei 2018.

Belgalim-lex treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens en zal deze informatie verwerken voor de volgende doeleinden: bezoekersadministratie (o.a. bevestigingsmail betreffende inloggegevens, de verwerking van bestellingen en informatieaanvragen en in het algemeen om haar verplichtingen ten aanzien van de bezoeker te kunnen nakomen. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook verwerkt worden om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verbeteren of voor een betere afstemming van de Website op de interesses, noden en wensen van de bezoekers ervan alsook voor het accuraat bijhouden, verbeteren en vervolledigen van de persoonsgegevens zoals door de wet vereist.
Om aanvullende diensten te verkrijgen wordt persoonlijke informatie gevraagd aan de gebruiker. In dit geval wordt de gebruiker op voorhand op de hoogte gebracht. De gegevens worden verwerkt, rekening houdend met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat:

  • Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met het opgegeven doel tijdens het ingeven van uw gegevens.
  • U heeft recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en te wijzigen. Hiervoor dient u contact op te nemen met Belgalim-lex.
  • De gewestelijke overheid verplicht zich tot het nemen van adequate veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat er door derden misbruik wordt gemaakt van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Website statistieken

Bij het bezoeken van de website, worden een aantal gegevens automatisch verzameld :

  • Het IP-adres
  • De datum en tijdstip waarop u toegang had op de site
  • De bezochte pagina’s
  • Het besturingssysteem dat geïnstalleerd is op uw pc
  • De zoekmachine en de sleutelwoorden die u hebt gebruikt om Belgalim-lex te vinden

Gebruik van cookies

Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, maakt de website gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor meer gebruiksgemak. Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker in het verleden heeft gedaan. Op die manier kan een gebruikersnaam opgeslagen worden.

De meeste cookies werken enkel tijdens één bezoek op de website. De cookies bevatten geen informatie om u te contacteren per telefoon, mail of post. U kunt cookies blokkeren of toestaan, of u kunt specifieke sites opgeven waarvan u cookies wilt accepteren of blokkeren