Drinkbaar water wordt steeds meer en meer toegankelijk

dinsdag 6 oktober 2015

De bijlagen II en III bij Richtlijn 98/83/EG stellen de minimumeisen vast voor de programma's voor controle van al het voor menselijke consumptie bestemde water en de specificaties voor de methode voor analyse van de verschillende parameters.

De specificaties in de bijlagen II en III dienen te worden geactualiseerd in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, en om te zorgen voor samenhang met de wetgeving van de Unie.

Bijlage II bij Richtlijn 98/83/EG laat een zekere mate van flexibiliteit toe bij de uitvoering van audit en bewaking, zodat onder bepaalde omstandigheden minder frequente bemonstering kan worden toegelaten. De specifieke voorwaarden voor de passende controlefrequenties van de parameters en het gamma controletechnieken moeten worden verduidelijkt in het licht van de wetenschappelijke vooruitgang.

Sinds 2004 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de aanpak met waterveiligheidsplannen op basis van risicobeoordeling en risicobeheer ontwikkeld, zoals vastgesteld in de Richtsnoeren voor de drinkwaterkwaliteit (2 ) van de WHO. Deze richtsnoeren vormen, samen met norm EN 15975-2 inzake het veiligstellen van de drinkwatervoorziening, internationaal erkende beginselen waarop de productie, de distributie, de controle en de analyse van de parameters van het drinkwater zijn gebaseerd. Bijlage II bij Richtlijn 98/83/EG moet daarom worden afgestemd op de recentste versies van deze beginselen.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water ten laatste tegen 27 oktober 2017.Afdrukken Stuur dit bericht naar een vriend
Uw gegevens :

Uw naam :
Uw email :
Coordonnées de vos ami(e)s :
Naam : Email :