PAK: Wijzigingen voor gerookte voedingsmiddelen

maandag 15 december 2014

 Krachtens die verordening moeten de maximumgehalten voor PAK's veilig zijn en zo laag als redelijkerwijs haalbaar is op basis van goede productie-, landbouw- en visserijpraktijken.

In 2011 is uit gegevens over gerookte vis en gerookt vlees gebleken dat lagere maximumgehalten haalbaar zijn. In sommige gevallen moesten de rookmethoden echter worden aangepast. Daarom werd voor gerookt vlees en gerookte vleesproducten en voor gerookte vis en visserijproducten in een overgangsperiode van drie jaar voorzien voordat de lagere maximumgehalten met ingang van 1 september 2014 van toepassing zouden worden.

Uit recent bewijsmateriaal blijkt echter dat, ondanks de toepassing van goede rookmethoden binnen de mate van het mogelijke, in een aantal lidstaten de lagere gehalten voor PAK's in bepaalde gevallen niet haalbaar zijn voor traditioneel gerookt vlees en gerookte vleesproducten en traditioneel gerookte vis en visserijproducten, aangezien de rookmethoden niet kunnen worden gewijzigd zonder de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen aanzienlijk te wijzigen.

Bijgevolg zouden deze op traditionele wijze gerookte producten van de markt verdwijnen, wat zou leiden tot de sluiting van een groot aantal kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's).

Daarom is het raadzaam sommige lidstaten gedurende drie jaar voor de plaatselijke productie en consumptie van traditioneel gerookt vlees en gerookte vleesproducten en/of traditioneel gerookte vis en visserijproducten een afwijking toe te staan van de lagere maximumgehalten (5.0 µg/kg voor benzo(a)pyreen) en 30 µg/kg voor de som van benzo(a)pyreen, benz(a)antraceen, benzo(b)fluroantheen en chriseen) voor PAK's die met ingang van 1 september 2014 van toepassing worden. De bestaande maximumgehalten moeten voor die gerookte producten van toepassing blijven. Deze afwijking moet algemeen gelden voor alle vlees en vleesproducten en/of vis en visserijproducten zonder dat de specifieke benamingen van de levensmiddelen worden vermeld.

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is van toepassing met ingang van 1 september 2014.Afdrukken Stuur dit bericht naar een vriend
Uw gegevens :

Uw naam :
Uw email :
Coordonnées de vos ami(e)s :
Naam : Email :